logotipo unión europea

Portfolio Europeu de les Llengües

El Portfolio és una proposta didàctica del Consell d'Europa que, seguint les orientacions del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, proposa que cada europeu dispose d'un document personal en què s'incloga informació sobre les llengües i les cultures que coneix a fi de potenciar el plurilingüisme, el respecte a la diversitat o la mobilitat interna en el context europeu.

El PEL té una doble funció:
- Funció pedagògica: fer que l'alumnat adquirisca major consciència del seu procés d'aprenentatge, adquirisca major autonomia i promoga l'educació al llarg de tota la vida. El PEL vol ser un instrument que fomente la reflexió i l'autoavaluació i que, alhora, siga un revulsiu per a la coordinació del professorat de llengües i per a centrar l'ensenyament de les llengües en el desenrotllament de les competències lingüístiques, de manera que es facilite que cada aprenent siga responsable del seu aprenentatge.·

- Funció informativa: informar de forma clara, prenent com a referència els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), sobre el nivell de competència lingüística dels alumnes i usuaris de la llengua en general i sobre altres experiències importants al llarg del seu aprenentatge o de la seua carrera. El PEL il·lustra les capacitats lingüístiques de qui el posseïx.

La utilització del Portfolio com una eina quotidiana pretén aconseguir que els xiquets i les xiquetes siguen conscients de l'existència de diferents formes de comunicar-se i vore el món des d'una òptica positiva, i així incentivar la curiositat i l'interés per aprendre de la realitat que els envolta.

Per tal d'aconseguir l'objectiu anterior, necessitem potenciar la comunicació entre l'escola i la casa, els dos àmbits on els xiquets i les xiquetes es desenrotllen, de manera que els sabers que es donen a casa es reconeguen a l'esfera acadèmica i que tots dos entorns es relacionen per tal de definir i potenciar l'adquisició de nous continguts.

Així mateix, el Portfolio proposa l'aprenentatge d'altres llengües com una activitat a realitzar durant tota la vida, amb la qual cosa han de reconéixer que este Portfolio és només el principi. El projecte vol afermar la idea que el saber no és estàtic ni permanent sinó que contínuament evoluciona i canvia gràcies a les noves experiències. A més, el Portfolio també els servirà per a avaluar els seus aprenentatges i per a marcar-se noves fites.