logotipo unión europea

Pla d'Educació Ambiental

 

La necessitat d'elaborar un Projecte d'Educació Ambiental respon a l'interés i preocupació mostrat per tota la comunitat educativa, equip directiu, mestres, alumnes, famílies i AMPA, per comprometre's en la búsqueda i adopció d'un model de desenvolupament sostenible de manera que la vida quotidiana del centre educatiu mostre un respecte pel medi ambient local i global.

Amb aquest propòsit, el nostre centre s'ha inscrit en el programa de l'Agenda 21 Escolar de la ciutat d'Alacant, comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament d’Alacant (Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Educació), i altres institucions i sectors relacionats amb l’educació.

Amb l'Agenda 21 Escolar pretenem motivar i responsabilitzar als alumnes partint de les seves necessitats i interessos I utilitzant eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de les tècniques instrumentals i d'estratègies que asseguren la seva participació activa, crítica i creativa en els assumptes que afecten a la qualitat ambiental del nostre centre i municipi.

La creació d'aquesta proposta ens sembla un instrument molt motivador alhora que un element integrador de múltiples aprenentatges i noves experiències idònies per al nostre alumnat.

Cal destacar en aquest projecte totes les activitats organitzades al voltant de la creació i manteniment d'un hort escolar. En aquest hort s'utilitzaran abonaments naturals, humus de restes vegetals, fem d'animals, entre altres, per a evitar en tant que siga possible l'ús de productes no naturals, ja que l'educació ambiental es basa en el respecte profund de la naturalesa i els seus diferents ecosistemes, procurant obtindre un cultiu racional amb mitjans naturals que conserven les característiques del sòl i ho enriqueixen any rere any.

Els objectius didàctics del projecte amb els seus corresponents continguts es distribueixen al llarg de tot el curs seguint tres cicles naturals: tardor, hivern i primavera i es desenvolupen en la programació en les diferents àrees curriculars, especialment en l'àrea de les ciències naturals i en les àrees transversals d'educació per a la salut, educació ambiental i educació en valors, quedant recollits en el Projecte Curricular i en la Programació d'Aula.

Per a dur endavant aquest projecte, hem establlit una relació de col·laboració amb entitats amb experiència en la posada en funcionament de projectes sobre educació ambiental i horts ecològics didàctics/escolars que, a més a més, col·laboren amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alacant.