Projecte plurilingüe d’ensenyament en valencià

El nostre projecte educatiu es basa en un programa plurilingüe d’ensenyament en valencià  (PPEV). Aquest programa té com a objectiu assegurar, al finalitzar l’educació bàsica, l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa.

Concretament, en Educació Infantil es planteja l’aprenentatge del valencià per immersió lingüística, combinat amb sessions de classes en anglés. En Educació Primària, es continua l’immersió lingüística en valencià i s’enriqueix amb sessions cada curs més nombroses en anglés i castellà.

Per tal de poder implantar aquest programa plurilingüe, el centre ha organitzat recursos humans i materials, horaris, metodologies, plans de formació, … que es duen a terme per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament. En aquesta línia, hem posat des de fa temps, en marxa, un pla de millora dirigit a afavorir el desenvolupament del llenguatge oral dels nostres alumnes de 1r cicle de Primària en valencià, ja que la majoria de les famílies són castellano-parlants.